Jyväskylän yliopiston kirjasto

Koulutuskalenteri

Yleiset koulutukset | Tohtorikoulutettavat, jatko-opiskelijat, tutkijat, JY:n henkilökunta

Library Courses in English

Opetustilaisuudet pidämme yleensä pääkirjaston luokassa B 126A (1. krs, pienempi tietokoneluokka) tai B 232 (2. krs, isompi tietokoneluokka).

Ehdota koulutusaihetta

Yleiset koulutukset - kaikille avoimia

Ilmoittaudu Korpissa tai tarkista koulutusyhteyshenkilöltä, onko ko. koulutuksessa tilaa.

JYKDOK - sähköiset ja painetut aineistot

Miten käytät JYKDOKia? Miten löydät painetut aineistot? Entä verkkoaineistot?

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Lähteet talteen RefWorksilla

RefWorks-viitteidenhallintaohjelman avulla keräät, muokkaat ja kansioit omat lähdeviitteesi sekä teet lähdeluettelon lähes käsin koskematta. Myös esimerkiksi viittaustyylin muuttaminen onnistuu hetkessä.

Opi käyttämään Refworksia mukavien harjoitustehtävien avulla. Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen osaa tuoda ja tallentaa viitteitä Refworksiin yleisimmistä tietokannoista sekä luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon.

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Tohtorikoulutettavat, jatko-opiskelijat, tutkijat, JYU:n henkilökunta

Laitoksille räätälöidyt avoimen tieteen tietoiskut.

Tauon jälkeen tutkijaksi

Koulutuksessa palautetaan mieliin erilaiset tieteelliseen tiedonhankintaan liittyvät keinot ja pohditaan tiedonhankinnan tarpeita väitöskirjaprosessin eri vaiheissa. Kurssi on tarkoitettu väitöskirjatyötään aloittaville.

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.
Verkko-oppimateriaali itseopiskeluun: Tauon jälkeen tutkijaksi Kirjastotuutorin avulla Verkko-oppimateriaali tutustuttaa sinut systemaattiseen tiedonhankintaan ja -hallintaan. Samalla palautat mieleesi, miten kirjaston tarjoamia aineistoja käytetään, mitkä ovat tieteenalasi keskeiset tietokannat ja miten käytät e-aineistoja yliopiston verkkoalueen ulkopuolella (esim. kotikoneellasi). Voit hyödyntää verkko-oppimaterilia silloin kun sinulle parhaiten sopii; materiaalin käyttö ei edellytä kirjautumista kurssille.
Tukea itseopiskeluun saat: marja.kokko[at]jyu.fi
Vastuullinen tiede itseopiskeluun TSV:n Vastuullinen tiede -sivujen avulla pidät itsesi ajantasalla vastuullisen aviomen tieteen kehittämishankkeista ja ajankohtaisesta keskustelusta sekä Suomessa että maailmalla
Verkko-oppimateriaali itseopiskeluun: Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssi itseopiskeluun (MOOC Helsinki). Kurssi on toteutettu Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeessa.

Avoin tiede -verkkosivu kokoaa yhteen avoimen tieteen hankkeet ja ajankohtaisen keskustelun sekä Suomessa että maailmalla.

Avoimen tieteen verkkokurssi perehdyttää sinut avoimen tieteen perusteisiin viidessä eri sisältökokonaisuutta käsittelevässä osiossa. Viisi sisältökokonaisuutta ovat avoimen tieteen perusteet, avoimuuden mahdollistava tutkimuksen suunnittelu, avoimen tutkimuksen hyödyntäminen, tutkimuksen avaaminen ja tulosten avoin julkaiseminen. Kurssi sopii kaikille avoimesta tutkimuksesta kiinnostuneille. Lisätietoa kurssin suorittamisesta ja hyödyntämisestä.

Linkki kurssiin.

Verkko-oppimateriaali itseopiskeluun: UNESCOn Open Access opinto-ohjelma

UNESCOn tavoitteena on edistää tiedon avointa saatavuutta. Järjestö haluaa kiinnittää huomiota erityisesti tutkimustietoon, joka on syntynyt julkisesti rahoitetun tutkimuksen tuloksena. UNESCOn  julkaiseman tutkijoille sekä kirjastoille suunnatun Open Access -opinto-ohjelman tarkoituksena on lisätä tietoutta ja parantaa valmiuksia Open Access –asioiden käsittelyyn.

Kurssin kieli on englanti: https://openscience.fi/unesco

Open Science -kurssi (yhteinen kansallinen tohtorikoululaisille suunnattu oppimateriaali)

Kurssimateriaalin kieli on englanti. Jos avoimeen tieteen ja tutkimuksen peruskäsitteet ovat sinulle vieraita, suosituksena on, että tutustut johonkin edellä mainittuihin itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuun verkkokurssiin.

Kurssin avulla väitöskirjantekijä tutustuu avoimeen tieteen ja tutkimuksen perusteisiin. Kurssi suoritetaan omaan tahtiin lukukausien aikana. Tavoitteena on tutkija muokkaa omaa tutkimustyötään varten (mahd. tieteenalan käytänteitä noudattava) avoimen tiedon käsikirjan.

Suosituksena on, että kurssi suoritetaan ensimmäisenä tai toisena vuotena tohtorikoulussa.

Kurssi on 1 opintopisteen arvoinen.

Linkki kurssiin Korpissa.

Alkuperäisen kurssin verkko-osoite on: https://findocnet.fi/ (Open Science). Voit käyttää tätä materiaalia itsenäiseen opiskeluun. Jyväskylän yliopiston kurssiavain on OS_JYU. Huom: Kun haluat kurssista opintopisteen, käytä edellä mainittua Korppi-kirjautumista.

Väitöskirjastartti

Kurssilla käydään läpi väitöskirjaprosessin systemaattinen tiedonhankinta ja -hallinta. Tavoitteena on, että kurssille osallistuva saa valmiudet käsiteanalyysin ja kirjallisuuskatsauksen tuottamiseen. Lisäksi tavoitteena on, että väitöskirjaansa työstävälle tohtorikoululaiselle hahmottuu käsitys niistä kirjaston vastuulla olevista tutkimusosaamistaidoista, joita väitöskirjatyössä häneltä edellytetään. Koulutuksessa korostuu erityisesti tieteellinen keskustelu osana avoimen tieteen kulttuuria.

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Avoin julkaiseminen

Perustietopaketti avoimesta julkaisemisesta: millä keinoin tutkimuksen tulokset on mahdollista saattaa avoimiksi? Kurssilla käydään läpi perusasiat rinnakkaistallentamisesta, artikkeleiden jakamisesta eri kanavissa sekä avoimissa lehdissä julkaisemisesta.

Kurssilla tutkija saa valmiuden liittää rinnakkaistallentaminen osaksi luontevaa julkaisutoimintaansa. Kurssilla saat perustiedot siitä, mitä rinnakkaistallentaminen on, mitä voi tallentaa ja miten se tapahtuu. Lisäksi kurssilla käydään läpi muita tapoja jakaa tutkimustuloksia, esimerkiksi tieteellisten sosiaalisten verkostojen (esim. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley) kautta. Mitä ne ovat ja mitä tekijänoikeudellisia seikkoja tutkijan kannattaa tietää jakaessaan niissä artikkeleitaan?

Voisitko ajatella julkaisevasi artikkelisi preprintin eli vertaisarvioimattoman käsikirjoituksen? Kurssilla pohditaan myös, miten ja millä ehdoilla artikkelien eri versioita voi julkaista avoimesti ja millaisia eroja eri tieteenalojen välillä on.

Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille.

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.
Metodioppaat tutkimuksen tukena

Koulutuksessa tarkastellaan sekä metodiopaskirjallisuuteen liittyvää tiedonhankintaa eri tieteenalojen tietokannoissa ja hyödynnetään arvostettua SAGE Research Methods Online (SRMO) -tietokantaa. Kurssi soveltuu hyvin väitöskirjan tutkimussuunnitelmaa tekevälle jatko-opiskelijalle. Kurssi tukee myös tutkimuksen aineistonhallinnan suunnitelman tuottamista.

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Verkko-oppimateriaali itseopiskeluun:Metodioppaat tutkimuksen tukena: Sage Research Methods Online (aineiston käyttö edellyyttää, että olet kirjautuneena yliopiston ip-alueelle; ks. e-aineistojen käytön ohjeet)

Tutustu verkko-oppimateriaalin avulla tutkimusmenetelmiä koskeviin aineistoihin. SRMO opastaa löytämään tutkimuksesi kannalta relevantit menetelmäkirjat ja tutkimusartikkelit. Hyödynnä SRMO:n LibGuides -sivustoa tutkimuksessi suunnitteluussa. Huomaa Tutorialit, jotka opastat laajan verkkomateriaalin tehokkaassa hyödyntämisessä. Aineistoon sisältyy myös hakuteoksia ensyklopedioita, videoita yleimmin käytetyistä menetelmistä. Menetelmäkartta (Method Map) jäsentää menetelmien välisiä hierarkkisia suhteita.

Voit hyödyntää verkko-oppimaterilia silloin kun sinulle parhaiten sopii; materiaalin käyttö ei edellytä kirjautumista kurssille.
Voit hyödyntää verkkomateriaali myös ennen osallistumistasi Metodioppaat tutkimuksen tukena -kurssille.
Tukea itseopiskeluun saat: marja.kokko[at]jyu.fi

Julkaisukanavan valinta

Tunnistatko relevantit julkaisukanavat? Miten ja millä välineillä julkaisukanavia voi arvioida? Miten erityyppiset julkaisukanavat voivat suunnata tutkijan profiloitumista? Mitä haluat kertoa omilla julkaisuillasi ja kenelle? Koulutuksessa pohditaan tutkijan omaa julkaisustrategiaa ja annetaan vinkkejä sen rakentamiseen. Samalla mietitään, miten tutkija voi hyödyntää avoimuutta omassa julkaisustrategiassaan. Apuna käytetään erilaisia julkaisukanavien arviointiin soveltuvia tietokantoja ja apuvälineitä. Koulutus on suunnattu pääasiassa ihmistieteellisten oppiaineiden jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle, mutta on avoinna myös muille.

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Tutkimusaineistojen hallinta

Koulutuksessa perehdytään tutkimusaineistojen hallintaan väitöskirja- ja tutkimusprosessin koko elinkaaren ajan. Tavoitteena on, että osallistujat tunnistavat oman tieteenalansa olemassa olevat avoimet tutkimusaineistot, hallitsevat oman aineistonsa tarkoituksenmukaisen tallennuksen tutkimushankkeen aikana ja löytävät sopivan tallennuspaikan lopullista arkistointia varten sekä ymmärtävät aineiston avaamisen muille tutkijoille osana avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksia. Kurssilla hyödynnetään sekä yleisiä aineistonhallintasuunnitelmia että vastaavia alakohtaisia suunnitelmia. Kurssi tukee aineistonhallinnan suunnitelman tekoa tieteellisiä kustantajia ja tutkimusrahoittajia varten.

Koulutukset erikseen:

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Verkko-oppimateriaali itseopiskeluun: Tutkimusaineistojen hallinta

Voit tutustua tutkimusprosessisi kannalta keskeisiin tietoaineistojen hallinnan periaatteisiin seuraavien verkkomateriaalien avulla:
Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirja (soveltuu hyvin ihmistieteellisten tutkimusaineistojen elinkaaren hallintaan)
Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen aineistonhallinta (kaikki tieteenalat)
CSC:n tutkijan polku (kaikki tieteenalat)

Tunnista tutkimusansiosi

Koulutuksessa perehdytään tutkijatunnisteisiin, joiden avulla tutkija voi varmistaa, että hänen tieteellinen toimintansa liitetään oikeaan tutkijaprofiiliin. Kurssilla ohjataan ORCID-tunnisteen käyttöönottoa ja tunnisteen liittäminen Convers -tutkimustietojärjestelmään. Lisäksi kurssilla käydään läpi muita ORCID-tunnisteen hyödyntämistapoja. Kurssilla tarkastellaan esimerkkien avulla tutkijoiden sosiaalisen median yhteisöjen mahdollisuuksia lisätä tutkijan tunnettavuutta ja miten avoimen tieteen kulttuuri mahdollistaa tieteellisten ansioiden esittämisen.

Kurssi antaa valmiudet TENKin tutkijan ansioluettelomallin mukaiseen oman tieteellisen toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden esittämiseen tieteenalalle tarkoituksenmukaisten tietokantojen avulla. Malli ohjaa esittämään tiedot on mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisesti ja vertailukelpoisina.

Koulutusta erikseen seuraavista:

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Muistathan IT-palveluiden kurssitarjonnan, kuten tutkimusaineiston kerääminen, tallennus, SSPS-tilasto-ohjelma, tilastoanalyysit, Grafiikka julkaisuun.
Yliopiston tutkijakoulun sivuilta löydät tietoa tutkimusetiikaasta: Mistä saan tietoa tutkimusetiikasta?
Kysy tutkimusaineistojen hallinnasta osoitteesta: researchsupport-osc@jyu.fi
Kysy avoimesta julkaisemisesta: jyx@jyu.fi

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210