Jyväskylän yliopiston kirjasto

Koulutuskalenteri

Yleiset koulutukset | Tohtorikoulutettavat, jatko-opiskelijat, tutkijat, JY:n henkilökunta

Opetustilaisuudet pidämme yleensä pääkirjaston mikroluokassa B 126A (1. krs) tai luentosalissa B 232 (2. krs).

Ehdota koulutusaihetta

Yleiset koulutukset - kaikille avoimia

Ilmoittaudu Korpissa tai tarkista koulutusyhteyshenkilöltä, onko ko. koulutuksessa tilaa.

JYKDOK - sähköiset ja painetut aineistot

Miten käytät JYKDOKia? Miten löydät painetut aineistot? Entä verkkoaineistot?

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Lähteet talteen RefWorksilla

RefWorks-viitteidenhallintaohjelman avulla keräät, muokkaat ja kansioit omat lähdeviitteesi sekä teet lähdeluettelon lähes käsin koskematta.

Aloittelijan johdatus Refworksin perustoimintoihin. Opi käyttämään Refworksia mukavien harjoitustehtävien avulla. Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen osaa tuoda ja tallentaa viitteitä Refworksiin yleisimmistä tietokannoista sekä luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon. Huom! Opetuksessa tutustumme uuteen Refworksiin, joten koulutus sopii myös niille kokeneemmille käyttäjille, jotka harkitsevat siirtymistä uuteen Refworksiin.

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Tohtorikoulutettavat, jatko-opiskelijat, tutkijat, JY:n henkilökunta

Tauon jälkeen tutkijaksi

Koulutuksessa palautetaan mieliin erilaiset tieteelliseen tiedonhankintaan liittyvät keinot ja pohditaan tiedonhankinnan tarpeita väitöskirjaprosessin eri vaiheissa. Kurssi on tarkoitettu väitöskirjatyötään aloittaville.

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.
Avoimen tieteen verkkokurssi

Johdantokurssi, jonka avulla voit perehtyä avoimen tieteen perusteisiin, hyötyihin ja mahdollisuuksiin sekä yksittäisen tutkijan että laajasti koko yhteiskunnan näkökulmasta. Kurssi sopii kaikille avoimen tieteen toimintatavoista kiinnostuneille.

Kurssiin suorittaminen ei edellytä ilmoittautumista. Kurssia on mahdollista itseopiskella kirjautumatta, mutta oman etenemisen seuraaminen, tietotestin käyttö ja keskustelufoorumin keskusteluihin ostallistuminen vaativat kirjautumisen. Lisätietoa kurssin sisällöstä ja suorittamisesta.

Verkkomateriaali tarjoaa hyödyllistä tietoa tutkimusprosessisi eri vaiheisiin. Materiaalista on hyötyä myös mm. rahoitushakemuksissa, joissa rahoittaja edellyttää avoimen tieteen periaatteiden noudattamista.

Väitöskirjastartti

Kurssilla käydään läpi väitöskirjaprosessin systemaattinen tiedonhankinta ja -hallinta. Tavoitteena on, että kurssille osallistuva saa valmiudet käsiteanalyysin ja kirjallisuuskatsauksen tuottamiseen. Lisäksi tavoitteena on, että väitöskirjaansa työstävälle tohtorikoululaiselle hahmottuu käsitys niistä kirjaston vastuulla olevista tutkimusosaamistaidoista, joita väitöskirjatyössä häneltä edellytetään. Koulutuksessa korostuu erityisesti tieteellinen keskustelu osana avoimen tieteen kulttuuria.

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Avoin julkaiseminen

Perustietopaketti avoimesta julkaisemisesta: millä keinoin tutkimuksen tulokset on mahdollista saattaa avoimiksi? Kurssilla käydään läpi perusasiat rinnakkaistallentamisesta, artikkeleiden jakamisesta eri kanavissa sekä avoimissa lehdissä julkaisemisesta.

Kurssilla tutkija saa valmiuden liittää rinnakkaistallentaminen osaksi luontevaa julkaisutoimintaansa. Kurssilla saat perustiedot siitä, mitä rinnakkaistallentaminen on, mitä voi tallentaa ja miten se tapahtuu. Lisäksi kurssilla käydään läpi muita tapoja jakaa tutkimustuloksia, esimerkiksi tieteellisten sosiaalisten verkostojen (esim. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley) kautta. Mitä ne ovat ja mitä tekijänoikeudellisia seikkoja tutkijan kannattaa tietää jakaessaan niissä artikkeleitaan?

Voisitko ajatella julkaisevasi artikkelisi preprintin eli vertaisarvioimattoman käsikirjoituksen? Kurssilla pohditaan myös, miten ja millä ehdoilla artikkelien eri versioita voi julkaista avoimesti ja millaisia eroja eri tieteenalojen välillä on.

Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille.

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.
Metodioppaat tutkimuksen tukena

Koulutuksessa tarkastellaan sekä metodiopaskirjallisuuteen liittyvää tiedonhankintaa eri tieteenalojen tietokannoissa ja hyödynnetään arvostettua SAGE Research Methods Online (SRMO) -tietokantaa. Kurssi soveltuu hyvin väitöskirjan tutkimussuunnitelmaa tekevälle jatko-opiskelijalle. Kurssi tukee myös tutkimuksen aineistonhallinnan suunnitelman tuottamista.

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Julkaisukanavan valinta

Tunnistatko relevantit julkaisukanavat? Miten ja millä välineillä julkaisukanavia voi arvioida? Miten erityyppiset julkaisukanavat voivat suunnata tutkijan profiloitumista? Mitä haluat kertoa omilla julkaisuillasi ja kenelle? Koulutuksessa pohditaan tutkijan omaa julkaisustrategiaa ja annetaan vinkkejä sen rakentamiseen. Samalla mietitään, miten tutkija voi hyödyntää avoimuutta omassa julkaisustrategiassaan. Apuna käytetään erilaisia julkaisukanavien arviointiin soveltuvia tietokantoja ja apuvälineitä. Koulutus on suunnattu pääasiassa ihmistieteellisten oppiaineiden jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle, mutta on avoinna myös muille.

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Tutkimusaineistojen hallinta

Koulutuksessa perehdytään tutkimusaineistojen hallintaan väitöskirja- ja tutkimusprosessin koko elinkaaren ajan. Tavoitteena on, että osallistujat tunnistavat oman tieteenalansa olemassa olevat avoimet tutkimusaineistot, hallitsevat oman aineistonsa tarkoituksenmukaisen tallennuksen tutkimushankkeen aikana ja löytävät sopivan tallennuspaikan lopullista arkistointia varten sekä ymmärtävät aineiston avaamisen muille tutkijoille osana avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksia. Kurssilla hyödynnetään sekä yleisiä aineistonhallintasuunnitelmia että vastaavia alakohtaisia suunnitelmia. Kurssi tukee aineistonhallinnan suunnitelman tekoa tieteellisiä kustantajia ja tutkimusrahoittajia varten.

Koulutukset erikseen:

  • Ihmistieteelliset alat
  • Luonnontieteelliset alat

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Tunnista tutkimusansiosi

Koulutuksessa perehdytään tutkijatunnisteisiin, joiden avulla tutkija voi varmistaa, että hänen tieteellinen toimintansa liitetään oikeaan tutkijaprofiiliin. Kurssilla ohjataan ORCID-tunnisteen käyttöönottoa ja tunnisteen erilaisia hyödyntämistapoja. Lisäksi kurssilla tarkastellaan esimerkkien avulla tutkijoiden sosiaalisen median yhteisöjen mahdollisuuksia lisätä tutkijan tunnettavuutta ja miten avoimen tieteen kulttuuri mahdollistaa tieteellisten ansioiden esittämisen. Kurssi antaa valmiudet TENKin tutkijan ansioluettelomallin mukaiseen oman tieteellisen toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden esittämiseen soveltuvien tietokantojen avulla.

Koulutusta erikseen seuraavista:

  • Humanistis-yhteiskuntatieteelliset alat
  • WoS ja Scopus -viittaustietokannat

Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

Muistathan IT-palveluiden kurssitarjonnan, kuten tutkimusaineiston kerääminen, tallennus, SSPS-tilasto-ohjelma, tilastoanalyysit, Grafiikka julkaisuun.

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210