Jyväskylän yliopiston kirjasto

Avoimen tieteen opetus

Tiedonhankinta, aineistonhallinta ja julkaiseminen opinnäyte- ja tutkimusprosesseissa

Courses in English

   Kandivaihe | Maisterivaihe | Tohtoriopiskelijat, yliopiston henkilökunta | Avoin yliopisto | Yliopiston ulkopuoliset

    Kandivaihe

    Opintonsa aloittaville | LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) | Lähteet talteen RefWorksilla | LIB1DATA Aineistonhallinnnan perusteet (1op) | Räätälöity lähiopetus

    Opintonsa aloittaville

    Tavoitteet & sisältö suoritustavasta riippuen, esim.

    • KirjastoStart
    • Uusien infot: kirjaston palvelut ja kokoelmat sekä niihin liittyvä tiedonhaku JYKDOK-tietokannasta
    Taustamateriaali: Kirjastonkäyttäjän abc.
     • Oppiaineelle räätälöity tiedonhankinnan opetus: suunnitelmallisen tieteellisen tiedonhankinnan perusteita

     Taustamateriaali: Kirjastonkäyttäjän abc ja Kirjastotuutori.

     LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)

     "On outoa, ettei tätä kurssia suoriteta pakollisena!" - lue kooste LIB1THP-verkkokurssin opiskelijapalautteesta.

     Tavoitteet:

     Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

     • tuntee tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
     • hahmottaa tiedonhankinnan merkityksen ja paikan akateemisessa toiminnassa
     • pystyy suunnitelmalliseen tiedonhankintaan tutkimuksen edellyttämällä tavalla
     • hahmottaa arkitiedon ja tutkimustiedon eroja ja niiden merkityksen aineistopohjaisessa kirjoittamisessa
     • osaa muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
     • tietää, miten useat hakutermit yhdistetään
     • tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt
     • paikallistaa ja osaa tehdä hakuja julkaisukäytäntöjen mukaisissa keskeisissä tiedonlähteissä
     • paikallistaa tutkimusmenetelmiin ja valmiisiin tutkimusaineistoihin liittyviä tiedonlähteitä ja palveluja
     • tunnistaa itse kerättäviin tutkimusaineistoihin liittyvät lupamenettelyt ja käyttöoikeusperiaatteet
     • osaa arvioida ja muokata saamiaan hakutuloksia
     • pystyy päättämään tapansa tallentaa löytämänsä viitteet
     • ymmärtää lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen

     Sisältö:
     Kirjastotuutori

     • Tutustu aiheeseesi ja työstä hakutermit
     • Hae lähteet
     • Tallenna lähteet ja viittaa oikein

     Kirjallisuus:
     Kurssiaineisto eli Kirjastotuutori on Kopan avoimilla sivuilla kirjaston osuudessa.

     Suoritusajankohta:
     Suositellaan suoritettavaksi ennen kandiseminaaria tai kandiseminaarin aikana, myös myöhemmin, esim. muualta tulleet maisteriohjelmalaiset.

     Suoritusmahdollisuudet:
     Verkkokurssi. Osana esimerkiksi muuta tiede- ja viestintäosaamisen opetusta, sovitaan tiedekunta- tai oppiainekohtaisesti. 
     Mahdollista suorittaa myös itsenäisenä kurssinali Työelämäopintotarjottimen kautta syys-, kevät- ja kesälukukaudella, ilmoittautuminen Sisussa.

     Lisätiedot: Tiia Puputti

     Vaihtoehtoisia suoritustapoja voidaan räätälöidä tiedekuntien ja oppiaineiden tarpeisiin.

     Sivun yläreunaan

     Lähteet talteen RefWorksilla

     Tavoitteet:

     Kurssin suoritettuaan osallistuja osaa:

     • tuoda viitteitä RefWorks-viitteidenhallintaohjelman avulla yleisimmistä tietokannoista
     • muokata ja kansioida viitteitä
     • valita ja muuttaa viittaustyylin
     • luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon

     Sisältö:
     Opetellaan käyttämään RefWorksia mukavien harjoitustehtävien avulla.

     Suoritusajankohta:
     Suositellaan suoritettavaksi ennen kandiseminaaria, myös myöhemmin, esim. muualta tulleet maisteriohjelmalaiset.

     Suoritusmahdollisuudet:
     Kontakti- tai hybridikurssi noin kerran kuukaudessa. Aikataulut ja ilmoittautuminen, hae kurssin nimellä.

     Lisätiedot: Matti Rajahonka

     Sivun yläreunaan

     LIB1DATA Aineistonhallinnnan perusteet (1op)

     Tutkimusaineistojen_hallintaprosessi

     Tavoitteet:

     Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa vastata seuraaviin kysymyksiin tutkimusaineistonsa osalta:

     • Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa keräät, tuotat tai käytät uudelleen?
     • Miten varmistat aineistosi yhtenäisyyden ja laadun?
     • Mitä eettisiä seikkoja aineistosi hallintaan sisältyy, esimerkiksi henkilötietojen käsittely?
     • Onko aineistosi käyttämiselle tai jakamiselle rajoituksia, esimerkiksi tekijänoikeudet tai käyttöoikeudet?
     • Miten dokumentoit ja kuvailet aineistosi niin, että se on muille ymmärrettävässä muodossa, ja aineiston käsittely on systemaattista ja sujuvaa?
     • Minne tallennat aineistosi, ja miten varmuuskopioit sen opinnäyteprosessisi aikana?
     • Kuinka suojattu aineistosi on?
     • Mikä osa aineistostasi voidaan julkaista ja arkistoida jatkokäyttöä varten, sekä aiotko tehdä niin?

     Sisältö:
     Kurssilla tutustutaan tarkemmin tutkimusaineistojen hallinnan perusteisiin osana vastuullista tiedettä ja ohjatusti tuotetaan asianmukainen aineistonhallintasuunnitelma omaa opinnäytettä varten.

     Kirjallisuus:
     Kurssiaineisto Moodlessa, myös Kopan avoimilla sivuilla kirjaston osuudessa: Tutkimusaineistojen hallinta.

     Suoritusajankohta:
     Suositellaan suoritettavaksi graduseminaarin yhteydessä.

     Suoritusmahdollisuudet:
     Verkkokurssi syys- ja kevätlukukaudella, ilmoittautuminen Sisussa.
     Vaihtoehtoisia suoritustapoja voidaan räätälöidä tiedekuntien ja oppiaineiden tarpeisiin.

     Lisätiedot: Johanna Kinnunen

     Sivun yläreunaan

       Räätälöity lähiopetus

       Kandityössä opiskelijalta edellytetään, että hän pystyy itsenäisesti hankkimaan ja analysoimaan tietoa valitsemastaan aiheesta. Suosittelemme kaikille kandityötä aloittaville LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet -kurssin suorittamista, ks. eri suoritustavat.

       Lisäksi osana kandiseminaaria tmv. ryhmälle räätälöiden:

       • työpajamaisesti tiedonhankintataitojen päivittäminen ja syventäminen sekä aineistonhallinnan perusteita
       • oppimateriaalina Kirjastotuutori

        Lisätiedot ja koulutustilaukset:

        Lisäksi räätälöityä tiede- ja viestintäosaamisen koulutusta yhteistyössä Movin kanssa.

         Sivun yläreunaan

           Maisterivaihe

           LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) | Lähteet talteen RefWorksilla | LIB1DATA Aineistonhallinnnan perusteet (1op) | Räätälöity lähiopetus | Henkilökohtainen ohjaus

            Räätälöity lähiopetus

            Henkilökohtainen ohjaus

            • henkilökohtainen tai graduryhmän ohjaus oman tieteenalan informaatikolta

            Sivun yläreunaan

            Tohtoriopiskelijat, tutkijat ja yliopiston henkilökunta


             • Pääosa kursseista toteutetaan alla olevan koulutustarjottimen mukaisesti
              • Suomenkielisiä kursseja on tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
              • Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan HYTJ2500 Löydä, hallitse ja julkaise tietoa -kurssi ja Kauppakorkeakoulun JSBJ1610 Data Acquisition, Command and Publishing -kurssi koostuvat vähintään 4 osakurssista:
               • Pakolliset osakurssit: Väitöskirjastartti, Avoin julkaiseminen ja Tutkimusaineistojen hallinta.
               • Vähintään 1 osakurssi: Julkaisukanavan valinta, Metodioppaat tutkimuksen tukena ja Tunnista tutkimusansiosi.
               • Kun olet saanut kaikki osakurssit käytyä, pyydä kurssin rekisteröimistä kirjaston tutkijapalvelukoordinaattorilta
               • Jos suoritat Hytkyn vanhan JOPSin (päättynyt keväällä 2020) mukaisia opintoja: HYTJ220Tiedonhankinta ja -hallinta sekä julkaiseminen (2 op) koostuu vähintään 3 osakurssista: Väistöskirjastartti ja Avoin julkaiseminen ovat pakollisia osakursseja. Niiden lisäksi suoritetaan vähintään yksi seuraavista: Metodioppaat tutkimuksen tukena, Julkaisukanavan valinta, Tutkimusaineistojen hallinta ja Tunnista tutkimusansiosi.
             • Ryhmät voivat tilata räätälöityä opetusta ryhmän tarpeiden mukaisesti kirjaston tutkijapalvelukoordinaattorilta tai oman alan informaatikolta (ks. Opetus)
             • Lisäksi voi käyttää oman tieteenalan informaatikon antamaa henkilökohtaista tai ryhmäkonsultointia
             • Laitoksille on tarjolla myös avoimen tieteen tietoiskuja
             • Lisätiedot: Marjo Vallittu

             LIBJ1001 Open Science Resource (1 op): JYU:n tohtoriopiskelijoille suunnattu avoimen tieteen verkkokurssi

             Kurssin avulla väitöskirjantekijä tutustuu avoimeen tieteen ja tutkimuksen perusteisiin. Kurssi suoritetaan omaan tahtiin lukukausien aikana. Kurssisuorituksena laaditaan omaa tutkimustyötä varten reflektoiva avoimen tieteen käsikirja mahdollisia tieteenalan käytänteitä noudattaen. Kurssimateriaalin ja -suorituksen kieli on englanti.

             Suosituksena on, että kurssi suoritetaan ensimmäisenä tai toisena vuotena tohtorikoulussa.

             Kurssille ilmoittaudutaan Sisussa, ja kurssimateriaali on FinDocNetissa, jonka linkki ja kurssiavain päivitetään Sisuun syyslukukauden alkaessa.

               Koulutukset Courses in English
               Tauon jälkeen tutkijaksi

               Koulutuksessa kerrataan erilaiset tieteelliseen tiedonhankintaan liittyvät keinot ja pohditaan tiedonhankinnan tarpeita väitöskirjaprosessin eri vaiheissa. Kurssi on tarkoitettu väitöskirjatyötään aloittaville.

               Kurssi on tarjolla syksyllä suomeksi 23.9. ja 10.11. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautuminen Kongressi-järjestelmässä.

               Väitöskirjastartti

               Kurssilla käydään läpi väitöskirjaprosessin systemaattinen tiedonhankinta ja -hallinta. Tavoitteena on, että kurssille osallistuva saa valmiudet käsiteanalyysin ja kirjallisuuskatsauksen tuottamiseen. Lisäksi tavoitteena on, että väitöskirjaansa työstävälle tohtorikoululaiselle hahmottuu käsitys niistä kirjaston vastuulla olevista tutkimusosaamistaidoista, joita väitöskirjatyössä häneltä edellytetään. Koulutuksessa korostuu erityisesti tieteellinen keskustelu osana avoimen tieteen kulttuuria.

               Kurssi on tarjolla syksyllä suomeksi 23.9. ja 10.11. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautuminen Kongressi-järjestelmässä.

               Avoin julkaiseminen

               Perustietopaketti avoimesta julkaisemisesta: millä keinoin tutkimuksen tulokset on mahdollista saattaa avoimiksi? Kurssilla käydään läpi perusasiat rinnakkaistallentamisesta, artikkeleiden jakamisesta eri kanavissa sekä avoimissa lehdissä julkaisemisesta.

               Kurssilla tutkija saa valmiuden liittää rinnakkaistallentaminen osaksi luontevaa julkaisutoimintaansa. Kurssilla saat perustiedot siitä, mitä rinnakkaistallentaminen on, mitä voi tallentaa ja miten se tapahtuu. Lisäksi kurssilla käydään läpi muita tapoja jakaa tutkimustuloksia, esimerkiksi tieteellisten sosiaalisten verkostojen (esim. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley) kautta. Mitä ne ovat ja mitä tekijänoikeudellisia seikkoja tutkijan kannattaa tietää jakaessaan niissä artikkeleitaan?

               Voisitko ajatella julkaisevasi artikkelisi preprintin eli vertaisarvioimattoman käsikirjoituksen? Kurssilla pohditaan myös, miten ja millä ehdoilla artikkelien eri versioita voi julkaista avoimesti ja millaisia eroja eri tieteenalojen välillä on.

               Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille.

               Kurssi on tarjolla syksyllä suomeksi 30.9. ja 17.11. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautuminen Kongressi-järjestelmässä.

               Metodioppaat tutkimuksen tukena

               Koulutuksessa tarkastellaan sekä metodiopaskirjallisuuteen liittyvää tiedonhankintaa eri tieteenalojen tietokannoissa ja hyödynnetään arvostettua SAGE Research Methods Online (SRMO) -tietokantaa. Kurssi soveltuu hyvin väitöskirjan tutkimussuunnitelmaa tekevälle jatko-opiskelijalle. Kurssi tukee myös tutkimuksen aineistonhallinnan suunnitelman tuottamista.

               Kurssi on tarjolla syksyllä suomeksi 25.9. ja 12.11. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautuminen Kongressi-järjestelmässä.

               Julkaisukanavan valinta

               Tunnistatko relevantit julkaisukanavat? Miten ja millä välineillä julkaisukanavia voi arvioida? Miten erityyppiset julkaisukanavat voivat suunnata tutkijan profiloitumista? Mitä haluat kertoa omilla julkaisuillasi ja kenelle? Koulutuksessa pohditaan tutkijan omaa julkaisustrategiaa ja annetaan vinkkejä sen rakentamiseen. Samalla mietitään, miten tutkija voi hyödyntää avoimuutta omassa julkaisustrategiassaan. Apuna käytetään erilaisia julkaisukanavien arviointiin soveltuvia tietokantoja ja apuvälineitä. Koulutus on suunnattu pääasiassa ihmistieteellisten oppiaineiden jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle, mutta on avoinna myös muille.

               Kurssi on tarjolla syksyllä suomeksi 25.9. ja 12.11. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautuminen Kongressi-järjestelmässä.

               Tutkimusaineistojen hallinta

               Koulutuksessa perehdytään tutkimusaineistojen hallintaan ja sen suunnitteluun koko tutkimusprosessin ajalta.

               Tavoitteena on, että osallistujat tunnistavat aineistonhallinnan ja sen suunnittelun merkityksen, sen taustalla olevat FAIR-periaatteet sekä tuntevat aineistonhallintaan liittyvät kansalliset ja paikalliset tukipalvelut ja ohjeistukset. Osallistujat tunnistavat oman aineistonsa erityispiirteet, hallitsevat käsittelyn ja dokumentoinnin sekä kykenevät aineistonsa erityispiirteet huomioiden julkaisemaan tai muuten jatkokäsittelemään aineistonsa sekä ymmärtävät aineistojen avaamisen merkityksen.

               Kurssilla jokainen osallistuja laatii tutkimusaineistolleen aineistonhallintasuunnitelman sekä aloittaa aineiston kuvailun tutkimustietojärjestelmään. Tehty suunnitelma noudattaa keskeisten tutkimusrahoittajien (SA) mallia.

               Suunnattu erityisesti ihmistieteille (henkilötietojen käsittely osana tutkimusaineiston hallintaa).

               Keskeisiä työkaluja ja dokumentteja, joihin koulutuksessakin perehdytään:

               Kurssi on tarjolla syksyllä suomeksi 2.10. ja 19.11. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautuminen Kongressi-järjestelmässä.

               Tunnista tutkimusansiosi

               Koulutuksessa perehdytään tutkijatunnisteisiin, joiden avulla tutkija voi varmistaa, että hänen tieteellinen toimintansa liitetään oikeaan tutkijaprofiiliin. Kurssilla ohjataan ORCID-tunnisteen käyttöönottoa ja tunnisteen liittäminen Converis -tutkimustietojärjestelmään. Lisäksi kurssilla käydään läpi muita ORCID-tunnisteen hyödyntämistapoja. Kurssilla tarkastellaan esimerkkien avulla tutkijoiden sosiaalisen median yhteisöjen mahdollisuuksia lisätä tutkijan tunnettavuutta ja miten avoimen tieteen kulttuuri mahdollistaa tieteellisten ansioiden esittämisen.

               Kurssi antaa valmiudet TENKin tutkijan ansioluettelomallin mukaiseen oman tieteellisen toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden esittämiseen tieteenalalle tarkoituksenmukaisten tietokantojen avulla. Malli ohjaa esittämään tiedot on mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisesti ja vertailukelpoisina.

               Kurssi on tarjolla syksyllä suomeksi 30.9. ja 17.11. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautuminen Kongressi-järjestelmässä.

               Voit myös osallistua kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle avoimiin Lähteet talteen Refworksilla -koulutuksiin

               RefWorks-viitteidenhallintaohjelman avulla keräät, muokkaat ja kansioit omat lähdeviitteesi sekä teet lähdeluettelon lähes käsin koskematta. Myös esimerkiksi viittaustyylin muuttaminen onnistuu hetkessä.

               Opi käyttämään Refworksia mukavien harjoitustehtävien avulla. Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen osaa tuoda ja tallentaa viitteitä Refworksiin yleisimmistä tietokannoista sekä luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon.

               Perusopiskelijoiden Refworks-koulutuksia pidetään lukukausien aikana kuukausittain. Aikataulut ja ilmoittautuminen Kongressi-järjestelmässä: hae kurssin nimellä.

               Itseopiskelu
               Tauon jälkeen tutkijaksi Kirjastotuutorin avulla

               Verkko-oppimateriaali tutustuttaa sinut systemaattiseen tiedonhankintaan ja -hallintaan. Samalla palautat mieleesi, miten kirjaston tarjoamia aineistoja käytetään, mitkä ovat tieteenalasi keskeiset tietokannat ja miten käytät e-aineistoja yliopiston verkkoalueen ulkopuolella (esim. kotikoneellasi). Voit hyödyntää verkko-oppimaterilia silloin kun sinulle parhaiten sopii; materiaalin käyttö ei edellytä kirjautumista kurssille.

               Tukea itseopiskeluun saat: tutkijapalvelujen koordinoija

               Vastuullinen tiede

               TSV:n Vastuullinen tiede -sivujen avulla pidät itsesi ajantasalla vastuullisen avoimen tieteen kehittämishankkeista ja ajankohtaisesta keskustelusta.

               Avoin tiede

               Avoin tiede -verkkosivu kokoaa yhteen avoimen tieteen hankkeet ja ajankohtaisen keskustelun sekä Suomessa että maailmalla.

               OSC:n, kirjaston, Open Science -sivuilla tietoa JYU:n käytänteistä mm. julkaisemisesta, rinnakkaistallentamisesta, tutkimusaineistoista ja oppimateriaaleista.

               UNESCO: Open Access curriculum (2015).

               Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssi itseopiskeluun (MOOC Helsinki).

               Helsingin yliopiston avoimen tieteen verkkokurssi perehdyttää sinut avoimen tieteen perusteisiin viidessä eri sisältökokonaisuutta käsittelevässä osiossa. Viisi sisältökokonaisuutta ovat avoimen tieteen perusteet, avoimuuden mahdollistava tutkimuksen suunnittelu, avoimen tutkimuksen hyödyntäminen, tutkimuksen avaaminen ja tulosten avoin julkaiseminen. Kurssi sopii kaikille avoimesta tutkimuksesta kiinnostuneille. Lisätietoa kurssin suorittamisesta ja hyödyntämisestä.

               Metodioppaat tutkimuksen tukena:
               Sage Research Methods Online

               Tutustu tutkimusmenetelmiä koskeviin aineistoihin ja löydä tutkimuksesi kannalta relevantit menetelmäkirjat sekä tutkimusartikkelit. Aineistoon sisältyy myös hakuteoksia, ensyklopedioita ja videoita yleisimmin käytetyistä menetelmistä. Menetelmäkartta (Method Map) jäsentää menetelmien välisiä hierarkkisia suhteita.

               • Käyttöohjeet ja ohjevideot.
               • Voit hyödyntää verkkomateriaali myös ennen osallistumistasi Metodioppaat tutkimuksen tukena -kurssille.
               Tutkimusaineistojen hallinnan periaatteet
               • Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirja (soveltuu hyvin ihmistieteellisten tutkimusaineistojen elinkaaren hallintaan)
               • Tarkista myös JYU:n omat linjaukset henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta, mm. Unosta ja eettisen toimikunnan sivuilta
                • Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa -verkkokurssi
                • Henkilöstön tietoturvaperehdytys

               Kopiraittilan korkeakoulu

                

               Tekijänoikeuden ABC -sarja

                

               Tekijänoikeus.fi

                

               ©-info

                

               Tekijänoikeus opetuksessa

               Kopioston kokoamia tekijänoikeuden perusasioita, mm. immateriaalioikeuksista, tekijänoikeuden luovuttamisesta, tuottamisesta ja toisten teosten käytöstä.

                

               Sanaston tekijänoikeustietoa.

                

                

                

               Kopioston tekijänoikeustietoa.

                

               IPR Univercity Centerin ylläpitämää tekijänoikeustietoa (rahoitus: OKM).

               ImagOA-opas

                

               Kuvaoikeuksien ABC

               Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen koostamia kuvien käyttämisen perusteita.

                

               Kuvaston kuvaoikeustietoa, mm. saako siteerata taideteosta.

               Vinkkejä JYU:n muusta aiheeseen liittyvästä koulutuksesta ja tuesta


               Sivun yläreunaan

               Avoin yliopisto

               • Lähteet talteen RefWorksilla, maksuton
                • RefWorks-viitteidenhallintaohjelman avulla keräät, muokkaat ja kansioit omat lähdeviitteesi sekä teet lähdeluettelon lähes käsin koskematta. Myös esimerkiksi viittaustyylin muuttaminen onnistuu hetkessä.
                • Opi käyttämään Refworksia mukavien harjoitustehtävien avulla. Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen osaa tuoda ja tallentaa viitteitä Refworksiin yleisimmistä tietokannoista sekä luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon.
                • Kontakti- tai hybridikurssi noin kerran kuukaudessa. Aikataulut ja ilmoittautuminen, hae kurssin nimellä.
                • Lisätiedot: Matti Rajahonka

               Sivun yläreunaan

               Yliopiston ulkopuoliset

                  Sivun yläreunaan

                  Kirjasto Facebookissa
                  Instagram
                  Jyx-logo-201210