Jyväskylän yliopiston kirjasto

Kirjaston OPS

Opintotarjotin

  Tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan osaaminen on sidoksissa:

  • opintojen vaiheeseen
  • oman tutkimusorientaation ja tieteenalan konteksteihin

   Kandivaihe | Maisterivaihe | Tohtorikoulutettavat, tutkijat, yliopiston henkilökunta | Avoin yliopisto | Yliopiston ulkopuoliset

    Kandivaihe

    Opintonsa aloittaville | LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) | Kandityötä aloittaville / tekeville

    Opintonsa aloittaville

    Tavoitteet & sisältö suoritustavasta riippuen, esim.

    • Uusien infot: kirjaston palvelut ja kokoelmat sekä niihin liittyvä tiedonhaku JYKDOK-tietokannasta
    • Laitokselle räätälöity tiedonhankinnan opetus: (edellisten lisäksi) suunnitelmallisen tieteellisen tiedonhankinnan perusteita

    Taustamateriaali: Kirjastonkäyttäjän abc.

    LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)

    Tavoitteet:

    Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

    • tuntee tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
    • hahmottaa tiedonhankinnan merkityksen ja paikan akateemisessa toiminnassa
    • pystyy suunnitelmalliseen tiedonhankintaan tutkimuksen edellyttämällä tavalla
    • hahmottaa arkitiedon ja tutkimustiedon eroja ja niiden merkityksen aineistopohjaisessa kirjoittamisessa
    • osaa muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
    • tietää, miten useat hakutermit yhdistetään
    • tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt
    • paikallistaa ja osaa tehdä hakuja julkaisukäytäntöjen mukaisissa keskeisissä tiedonlähteissä
    • paikallistaa tutkimusmenetelmiin ja valmiisiin tutkimusaineistoihin liittyviä tiedonlähteitä ja palveluja
    • tunnistaa itse kerättäviin tutkimusaineistoihin liittyvät lupamenettelyt ja käyttöoikeusperiaatteet
    • osaa arvioida ja muokata saamiaan hakutuloksia
    • pystyy päättämään tapansa tallentaa löytämänsä viitteet
    • ymmärtää lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen

    Sisältö:
    Kirjastotuutori

    • Tutustu aiheeseesi ja työstä hakutermit
    • Hae lähteet
    • Tallenna lähteet ja viittaa oikein

    Kirjallisuus:
    Kurssiaineisto eli Kirjastotuutori on KOPAn avoimilla sivuilla kirjaston osuudessa, https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori.

    Suoritusajankohta:
    Suositellaan suoritettavaksi ennen kandiseminaaria, myös myöhemmin, esim. muualta tulleet maisteriohjelmalaiset.

    Suoritusmahdollisuudet:
    Verkkokurssi; joko itsenäisenä tai osana esim. muuta tieto- ja viestintätaitojen opetusta, sovitaan tiedekunta- tai laitoskohtaisesti. Kauppakorkeakoululaisille kurssi pakollinen ja järjestetään syksyisin ja keväisin.
    Mahdollista suorittaa myös Työelämäopintotarjottimen kautta syys-, kevät- ja kesälukukaudella, ilmoittautuminen Korpissa.
    Tähän kurssiin ei sovelleta AHOT-menettelyä.

    Lisätiedot: Tiia Puputti

    Vaihtoehtoisia suoritustapoja räätälöidään tiedekuntien ja laitosten tarpeisiin, ks. Kandivaihe-kuva yllä

     Kandityötä aloittaville / tekeville

     Kandityössä opiskelijalta edellytetään, että hän pystyy itsenäisesti hankkimaan ja analysoimaan tietoa valitsemastaan aihekokonaisuudesta. Suosittelemme kaikille kandityötä aloittaville LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet -kurssin suorittamista, ks. eri suoritustavat.

     Lisäksi osana kandiseminaaria tmv. ryhmälle räätälöiden:

     • työpajamaisesti tiedonhankintataitojen päivittäminen ja syventäminen sekä tiedonhallinnan perusteita
     • oppimateriaalina Kirjastotuutori

      Lisätiedot ja koulutustilaukset:

      Sivun yläreunaan

        Maisterivaihe

         Lisätiedot ja koulutustilaukset:

         Lisäksi:

         Sivun yläreunaan

         Tohtorikoulutettavat, tutkijat, yliopiston henkilökunta

         Pääosa kirjaston tohtorikoulutettaville, tutkijoille ja yliopiston henkilökunnalle tarjoamista kursseista toteutetaan kirjaston koulutuskalenterin kautta; humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijoilla suoritusmahdollisuus myös opintopisteytettynä opintokokonaisuutena.

         Lisäksi ryhmillä on mahdollisuus tilata räätälöityä opetusta ryhmän tarpeiden mukaisesti. Opetukset tilataan oman alan informaatikolta (ks. Tietopalvelut) tai tutkijapalveluiden koordinoijan kautta.

         Tohtorikoulutettavat, tutkijat ja yliopiston henkilökunta voivat lisäksi tiedonhankintakysymyksissään käyttää oman tieteenalan informaatikon antamaa henkilökohtaista tai ryhmäkonsultointia.

         Lisätiedot: Marja Kokko

         Sivun yläreunaan

         Avoin yliopisto

         Sivun yläreunaan

         Yliopiston ulkopuoliset

            Sivun yläreunaan

            Kirjasto Facebookissa
            Instagram
            Jyx-logo-201210