Jyväskylän yliopiston kirjasto

Avoimen tieteen OPS

Tiedonhankinta, aineistonhallinta ja julkaiseminen opinnäyte- ja tutkimusprosesseissa

Courses in English

   Kandivaihe | Maisterivaihe | Tohtoriopiskelijat, yliopiston henkilökunta | Avoin yliopisto | Yliopiston ulkopuoliset

    Kandivaihe

    Opintonsa aloittaville | LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) | LIB1DATA Aineistonhallinnnan perusteet (1op) 2.3.2020 alkaen | Räätälöity kontaktiopetus

    • Lisäksi:
    Lähteet talteen RefWorksilla

    RefWorks-viitteidenhallintaohjelman avulla keräät, muokkaat ja kansioit omat lähdeviitteesi sekä teet lähdeluettelon lähes käsin koskematta. Myös esimerkiksi viittaustyylin muuttaminen onnistuu hetkessä.

    Opi käyttämään Refworksia mukavien harjoitustehtävien avulla. Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen osaa tuoda ja tallentaa viitteitä Refworksiin yleisimmistä tietokannoista sekä luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon.

    Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

     Opintonsa aloittaville

     Tavoitteet & sisältö suoritustavasta riippuen, esim.

     • Uusien infot: kirjaston palvelut ja kokoelmat sekä niihin liittyvä tiedonhaku JYKDOK-tietokannasta
     • Laitokselle räätälöity tiedonhankinnan opetus: (edellisten lisäksi) suunnitelmallisen tieteellisen tiedonhankinnan perusteita

     Taustamateriaali: Kirjastonkäyttäjän abc.

     LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)

     "On outoa, ettei tätä kurssia suoriteta pakollisena!" - lue kooste LIB1THP-verkkokurssin opiskelijapalautteesta.

     Tavoitteet:

     Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

     • tuntee tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
     • hahmottaa tiedonhankinnan merkityksen ja paikan akateemisessa toiminnassa
     • pystyy suunnitelmalliseen tiedonhankintaan tutkimuksen edellyttämällä tavalla
     • hahmottaa arkitiedon ja tutkimustiedon eroja ja niiden merkityksen aineistopohjaisessa kirjoittamisessa
     • osaa muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
     • tietää, miten useat hakutermit yhdistetään
     • tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt
     • paikallistaa ja osaa tehdä hakuja julkaisukäytäntöjen mukaisissa keskeisissä tiedonlähteissä
     • paikallistaa tutkimusmenetelmiin ja valmiisiin tutkimusaineistoihin liittyviä tiedonlähteitä ja palveluja
     • tunnistaa itse kerättäviin tutkimusaineistoihin liittyvät lupamenettelyt ja käyttöoikeusperiaatteet
     • osaa arvioida ja muokata saamiaan hakutuloksia
     • pystyy päättämään tapansa tallentaa löytämänsä viitteet
     • ymmärtää lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen

     Sisältö:
     Kirjastotuutori

     • Tutustu aiheeseesi ja työstä hakutermit
     • Hae lähteet
     • Tallenna lähteet ja viittaa oikein

     Kirjallisuus:
     Kurssiaineisto eli Kirjastotuutori on Kopan avoimilla sivuilla kirjaston osuudessa, https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori.

     Suoritusajankohta:
     Suositellaan suoritettavaksi ennen kandiseminaaria, myös myöhemmin, esim. muualta tulleet maisteriohjelmalaiset.

     Suoritusmahdollisuudet:
     Verkkokurssi; joko itsenäisenä tai osana esim. muuta tiede- ja viestintäosaamisen opetusta, sovitaan tiedekunta- tai laitoskohtaisesti. Kauppakorkeakoululaisille kurssi pakollinen ja järjestetään syksyisin ja keväisin.
     Mahdollista suorittaa myös Työelämäopintotarjottimen kautta syys-, kevät- ja kesälukukaudella, ilmoittautuminen Sisussa.
     Tähän kurssiin ei sovelleta AHOT-menettelyä.

     Lisätiedot: Tiia Puputti

     Vaihtoehtoisia suoritustapoja räätälöidään tiedekuntien ja laitosten tarpeisiin, ks. Kandivaihe-kuva yllä

     Sivun yläreunaan

     LIB1DATA Aineistonhallinnnan perusteet (1op)

     Verkkokurssi - suoritettavissa 2.3.2020 alkaen / Kurssikuvaus on keskeneräinen (I/20)

     Tulossa: prosessikuva

     Tavoitteet:

     Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa vastata seuraaviin kysymyksiin tutkimusaineistonsa osalta:

     • Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa keräät, tuotat tai käytät uudelleen?
     • Miten varmistat aineistosi yhtenäisyyden ja laadun?
     • Mitä eettisiä seikkoja aineistosi hallintaan sisältyy, esimerkiksi henkilötietojen käsittely?
     • Onko aineistosi käyttämiselle tai jakamiselle rajoituksia, esimerkiksi tekijänoikeudet tai käyttöoikeudet?
     • Miten dokumentoit ja kuvailet aineistosi niin, että se on muille ymmärrettävässä muodossa, ja aineiston käsittely on systemaattista ja sujuvaa?
     • Minne tallennat aineistosi, ja miten varmuuskopioit sen opinnäyteprosessisi aikana?
     • Kuinka suojattu aineistosi on?
     • Mikä osa aineistostasi voidaan julkaista ja arkistoida jatkokäyttöä varten, sekä aiotko tehdä niin?

     Sisältö:
     Kurssilla tutustutaan tarkemmin tutkimusaineistojen hallinnan perusteisiin osana vastuullista tiedettä ja ohjatusti tuotetaan asianmukainen aineistonhallintasuunnitelma omaa opinnäytettä varten.

     Kirjallisuus:
     Kurssiaineisto Moodlessa...

     Suoritusajankohta:
     Suositellaan suoritettavaksi...

     Suoritusmahdollisuudet:
     Verkkokurssi 2.3.2020 alkaen...
     Syys-, kevät- ja kesä(???)lukukaudella, ilmoittautuminen Sisussa.
     Tähän kurssiin ei sovelleta AHOT-menettelyä.

     Lisätiedot: Johanna Kinnunen

     Sivun yläreunaan

       Räätälöity kontaktiopetus

       Kandityössä opiskelijalta edellytetään, että hän pystyy itsenäisesti hankkimaan ja analysoimaan tietoa valitsemastaan aihekokonaisuudesta. Suosittelemme kaikille kandityötä aloittaville LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet -kurssin suorittamista, ks. eri suoritustavat.

       Lisäksi osana kandiseminaaria tmv. ryhmälle räätälöiden:

       • työpajamaisesti tiedonhankintataitojen päivittäminen ja syventäminen sekä aineistonhallinnan perusteita
       • oppimateriaalina Kirjastotuutori

        Lisätiedot ja koulutustilaukset:

        Sivun yläreunaan

          Maisterivaihe

           Lisätiedot ja koulutustilaukset:

           Lisäksi:

           Lähteet talteen RefWorksilla

           RefWorks-viitteidenhallintaohjelman avulla keräät, muokkaat ja kansioit omat lähdeviitteesi sekä teet lähdeluettelon lähes käsin koskematta. Myös esimerkiksi viittaustyylin muuttaminen onnistuu hetkessä.

           Opi käyttämään Refworksia mukavien harjoitustehtävien avulla. Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen osaa tuoda ja tallentaa viitteitä Refworksiin yleisimmistä tietokannoista sekä luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon.

           Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

           Sivun yläreunaan

           Tohtoriopiskelijat, tutkijat ja yliopiston henkilökunta

            LIBJ1001 Open Science Resource (1 op): JYU:n tohtoriopiskelijoille suunnattu avoimen tieteen verkkokurssi

            Kurssin avulla väitöskirjantekijä tutustuu avoimeen tieteen ja tutkimuksen perusteisiin. Kurssi suoritetaan omaan tahtiin lukukausien aikana. Kurssisuorituksena tutkija laatii omaa tutkimustyötään varten reflektoivan avoimen tieteen käsikirjan, mahdollisia tieteenalan käytänteitä noudattaen. Kurssimateriaalin kieli on englanti.

            Suosituksena on, että kurssi suoritetaan ensimmäisenä tai toisena vuotena tohtorikoulussa.

            Kurssi on 1 opintopisteen laajuinen.

            Ilmoittautuminen kurssille Sisussa. (Kurssi-ilmoittautuminen on tämän syksyn osalta jo sulkeutunut, mutta aukeaa jälleen alkuvuonna.)

            Alkuperäinen kansallinen kurssimateriaali löytyy verkko-osoitteesta: https://findocnet.fi/. Voit käyttää tätä materiaalia itsenäiseen opiskeluun. Jyväskylän yliopiston kurssiavain on OS_JYU.

              Koulutukset
              Tauon jälkeen tutkijaksi

              Koulutuksessa palautetaan mieliin erilaiset tieteelliseen tiedonhankintaan liittyvät keinot ja pohditaan tiedonhankinnan tarpeita väitöskirjaprosessin eri vaiheissa. Kurssi on tarkoitettu väitöskirjatyötään aloittaville.

              Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.
              Väitöskirjastartti

              Kurssilla käydään läpi väitöskirjaprosessin systemaattinen tiedonhankinta ja -hallinta. Tavoitteena on, että kurssille osallistuva saa valmiudet käsiteanalyysin ja kirjallisuuskatsauksen tuottamiseen. Lisäksi tavoitteena on, että väitöskirjaansa työstävälle tohtorikoululaiselle hahmottuu käsitys niistä kirjaston vastuulla olevista tutkimusosaamistaidoista, joita väitöskirjatyössä häneltä edellytetään. Koulutuksessa korostuu erityisesti tieteellinen keskustelu osana avoimen tieteen kulttuuria.

              Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

              Avoin julkaiseminen

              Perustietopaketti avoimesta julkaisemisesta: millä keinoin tutkimuksen tulokset on mahdollista saattaa avoimiksi? Kurssilla käydään läpi perusasiat rinnakkaistallentamisesta, artikkeleiden jakamisesta eri kanavissa sekä avoimissa lehdissä julkaisemisesta.

              Kurssilla tutkija saa valmiuden liittää rinnakkaistallentaminen osaksi luontevaa julkaisutoimintaansa. Kurssilla saat perustiedot siitä, mitä rinnakkaistallentaminen on, mitä voi tallentaa ja miten se tapahtuu. Lisäksi kurssilla käydään läpi muita tapoja jakaa tutkimustuloksia, esimerkiksi tieteellisten sosiaalisten verkostojen (esim. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley) kautta. Mitä ne ovat ja mitä tekijänoikeudellisia seikkoja tutkijan kannattaa tietää jakaessaan niissä artikkeleitaan?

              Voisitko ajatella julkaisevasi artikkelisi preprintin eli vertaisarvioimattoman käsikirjoituksen? Kurssilla pohditaan myös, miten ja millä ehdoilla artikkelien eri versioita voi julkaista avoimesti ja millaisia eroja eri tieteenalojen välillä on.

              Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille.

              Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.
              Metodioppaat tutkimuksen tukena

              Koulutuksessa tarkastellaan sekä metodiopaskirjallisuuteen liittyvää tiedonhankintaa eri tieteenalojen tietokannoissa ja hyödynnetään arvostettua SAGE Research Methods Online (SRMO) -tietokantaa. Kurssi soveltuu hyvin väitöskirjan tutkimussuunnitelmaa tekevälle jatko-opiskelijalle. Kurssi tukee myös tutkimuksen aineistonhallinnan suunnitelman tuottamista.

              Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

              Julkaisukanavan valinta

              Tunnistatko relevantit julkaisukanavat? Miten ja millä välineillä julkaisukanavia voi arvioida? Miten erityyppiset julkaisukanavat voivat suunnata tutkijan profiloitumista? Mitä haluat kertoa omilla julkaisuillasi ja kenelle? Koulutuksessa pohditaan tutkijan omaa julkaisustrategiaa ja annetaan vinkkejä sen rakentamiseen. Samalla mietitään, miten tutkija voi hyödyntää avoimuutta omassa julkaisustrategiassaan. Apuna käytetään erilaisia julkaisukanavien arviointiin soveltuvia tietokantoja ja apuvälineitä. Koulutus on suunnattu pääasiassa ihmistieteellisten oppiaineiden jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle, mutta on avoinna myös muille.

              Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

              Tutkimusaineistojen hallinta

              Koulutuksessa perehdytään tutkimusaineistojen hallintaan väitöskirja- ja tutkimusprosessin koko elinkaaren ajan. Tavoitteena on, että osallistujat tunnistavat oman tieteenalansa olemassa olevat avoimet tutkimusaineistot, hallitsevat oman aineistonsa tarkoituksenmukaisen tallennuksen tutkimushankkeen aikana ja löytävät sopivan tallennuspaikan lopullista arkistointia varten sekä ymmärtävät aineiston avaamisen muille tutkijoille osana avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksia. Kurssilla hyödynnetään sekä yleisiä aineistonhallintasuunnitelmia että vastaavia alakohtaisia suunnitelmia. Kurssi tukee aineistonhallinnan suunnitelman tekoa tieteellisiä kustantajia ja tutkimusrahoittajia varten

              Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

              Tunnista tutkimusansiosi

              Koulutuksessa perehdytään tutkijatunnisteisiin, joiden avulla tutkija voi varmistaa, että hänen tieteellinen toimintansa liitetään oikeaan tutkijaprofiiliin. Kurssilla ohjataan ORCID-tunnisteen käyttöönottoa ja tunnisteen liittäminen Converis -tutkimustietojärjestelmään. Lisäksi kurssilla käydään läpi muita ORCID-tunnisteen hyödyntämistapoja. Kurssilla tarkastellaan esimerkkien avulla tutkijoiden sosiaalisen median yhteisöjen mahdollisuuksia lisätä tutkijan tunnettavuutta ja miten avoimen tieteen kulttuuri mahdollistaa tieteellisten ansioiden esittämisen.

              Kurssi antaa valmiudet TENKin tutkijan ansioluettelomallin mukaiseen oman tieteellisen toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden esittämiseen tieteenalalle tarkoituksenmukaisten tietokantojen avulla. Malli ohjaa esittämään tiedot on mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisesti ja vertailukelpoisina.

              Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

              Voit myös osallistua kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle avoimiin Lähteet talteen Refworksilla -koulutuksiin

              RefWorks-viitteidenhallintaohjelman avulla keräät, muokkaat ja kansioit omat lähdeviitteesi sekä teet lähdeluettelon lähes käsin koskematta. Myös esimerkiksi viittaustyylin muuttaminen onnistuu hetkessä.

              Opi käyttämään Refworksia mukavien harjoitustehtävien avulla. Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen osaa tuoda ja tallentaa viitteitä Refworksiin yleisimmistä tietokannoista sekä luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon.

              Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

              Itseopiskelu
              Tauon jälkeen tutkijaksi Kirjastotuutorin avulla

              Verkko-oppimateriaali tutustuttaa sinut systemaattiseen tiedonhankintaan ja -hallintaan. Samalla palautat mieleesi, miten kirjaston tarjoamia aineistoja käytetään, mitkä ovat tieteenalasi keskeiset tietokannat ja miten käytät e-aineistoja yliopiston verkkoalueen ulkopuolella (esim. kotikoneellasi). Voit hyödyntää verkko-oppimaterilia silloin kun sinulle parhaiten sopii; materiaalin käyttö ei edellytä kirjautumista kurssille.

              Tukea itseopiskeluun saat: tutkijapalvelujen koordinoija

              Vastuullinen tiede

              TSV:n Vastuullinen tiede -sivujen avulla pidät itsesi ajantasalla vastuullisen avoimen tieteen kehittämishankkeista ja ajankohtaisesta keskustelusta.

              Avoin tiede Avoin tiede -verkkosivu kokoaa yhteen avoimen tieteen hankkeet ja ajankohtaisen keskustelun sekä Suomessa että maailmalla.
              Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssi itseopiskeluun (MOOC Helsinki).

              Avoimen tieteen verkkokurssi perehdyttää sinut avoimen tieteen perusteisiin viidessä eri sisältökokonaisuutta käsittelevässä osiossa. Viisi sisältökokonaisuutta ovat avoimen tieteen perusteet, avoimuuden mahdollistava tutkimuksen suunnittelu, avoimen tutkimuksen hyödyntäminen, tutkimuksen avaaminen ja tulosten avoin julkaiseminen. Kurssi sopii kaikille avoimesta tutkimuksesta kiinnostuneille. Lisätietoa kurssin suorittamisesta ja hyödyntämisestä.

              Linkki kurssiin.

              UNESCO: Open Access curriculum (2015)

              Materiaalin kieli on englanti. Linkki.

              Metodioppaat tutkimuksen tukena:
              Sage Research Methods Online

              Tutustu tutkimusmenetelmiä koskeviin aineistoihin ja löydä tutkimuksesi kannalta relevantit menetelmäkirjat sekä tutkimusartikkelit. Aineistoon sisältyy myös hakuteoksia, ensyklopedioita ja videoita yleisimmin käytetyistä menetelmistä. Menetelmäkartta (Method Map) jäsentää menetelmien välisiä hierarkkisia suhteita.

              Käyttöohjeet ja ohjevideot.

              Voit hyödyntää verkkomateriaali myös ennen osallistumistasi Metodioppaat tutkimuksen tukena -kurssille.

              Tutkimusaineistojen hallinnan periaatteet
              • Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirja (soveltuu hyvin ihmistieteellisten tutkimusaineistojen elinkaaren hallintaan)
              • Tarkista myös JYU:n omat linjaukset henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta, mm. Unosta ja eettisen toimikunnan sivuilta
               • Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa -verkkokurssi
               • Henkilöstön tietoturvaperehdytys

              Kopiraittilan korkeakoulu

               

              Tekijänoikeuden ABC -sarja

              Kopioston kokoamia tekijänoikeuden perusasioita, mm. immateriaalioikeuksista, tekijänoikeuden luovuttamisesta, tuottamisesta ja toisten teosten käytöstä.

               

              Sanaston tekijänoikeustietoa.

              ImagOA-opas

               

              Kuvaoikeuksien ABC

              Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen koostamia kuvien käyttämisen perusteita.

               

              Kuvaston kuvaoikeustietoa, mm. saako siteerata taideteosta.

              Vinkkejä JYU:n muusta aiheeseen liittyvästä koulutuksesta ja tuesta


              Sivun yläreunaan

              Avoin yliopisto

              Lähteet talteen RefWorksilla,

              maksuton

              RefWorks-viitteidenhallintaohjelman avulla keräät, muokkaat ja kansioit omat lähdeviitteesi sekä teet lähdeluettelon lähes käsin koskematta. Myös esimerkiksi viittaustyylin muuttaminen onnistuu hetkessä.

              Opi käyttämään Refworksia mukavien harjoitustehtävien avulla. Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen osaa tuoda ja tallentaa viitteitä Refworksiin yleisimmistä tietokannoista sekä luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon.

              Aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

              Sivun yläreunaan

              Yliopiston ulkopuoliset

                 Sivun yläreunaan

                 Kirjasto Facebookissa
                 Instagram
                 Jyx-logo-201210