Jyväskylän yliopiston kirjasto

Aineiston hankinta

Yliopiston kirjaston hankintatoimisto hankkii painettua ja elektronista aineistoa sekä kirjaston omin että laitosten varoin pääkirjastoon ja kampuskirjastoihin.

Hankintapolitiikka nojaa kirjaston johtokunnan hyväksymään hankinta- ja kokoelmapolitiikkaan (pdf).

Hankintaesitykset

Voit tilata aineistoa:

Hankintaesityksen tekijä saa uusissa kirjoissa halutessaan kirjan käyttöönsä ensimmäisenä, jos se päätetään hankkia kirjaston kokoelmiin. Jos toivot hankittavaksi jostakin teoksesta lisäkappeleita, varausjonossa saattaa olla jo muitakin.

Tiedot kirjaston painetun aineiston hankinnasta näkyvät JYKDOK-luettelossa jo tilausvaiheessa. Tilattuihin kirjoihin voi tehdä varauksia samalla tavalla kuin lainassa oleviin kirjoihin.

Lue lisää hankintaesitysten käsittelystä ja tilauksen etenemisestä.

Pääkirjaston yleiskokoelma

Pääkirjastoon on sijoitettu muiden kuin matemaattis-luonnontieteellisten aineiden peruskokoelmat. Matematiikan, tietojenkäsittelytieteiden ja tilastotieteen peruskokoelmat on sijoitettu Mattilanniemeen, fysiikan ja kemian sekä bio- ja ympäristötieteiden peruskokoelmat Ylistönrinteelle. Pääkirjastoon sijoitetaan uusin tutkimuskirjallisuus, monille aloille yhteiset aineistot ja kalliit hakuteossarjat, mikäli niitä ei voida hankkia verkkoversioina.

Yhteyshenkilöt: Tytti Leppänen ja Anne Heinänen

Kurssikirjat

Kirjaston hankintatoimisto hankkii Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kirjallisuutta. Hankinnat tehdään pääasiassa laitosten keväisin tekemien ehdotusten perusteella kurssikirjallisuuden seuraavaa voimassaolokautta varten.

Kurssikirjojen laina- ja käsikirjakappaleet hankitaan keskitetysti pääkirjastoon. Kysytyimmistä kurssikirjoista hankitaan lukusalikappale myös kampuskirjastojen kokoelmiin (koskee matemaattis-luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kurssikirjoja).

Kurssikirjojen tentaattorikappaleet hankitaan laitoksille niiden omin varoin.

Tutustu myös kurssikirjahankinnan periaatteisiin.

Yhteyshenkilö: Jussi Savolainen

Kampuskirjastojen yleiskokoelmat

Kampuskirjastoihin hankitaan tiettyjen alojen kirjallisutta: Mattilanniemeen pääasiassa matematiikan, tietojenkäsittelytieteiden, tilastotieteen ja yhteiskuntatieteen kokoelmia, Ylistönrinteelle fysiikan ja kemian sekä bio- ja ympäristötieteiden kirjallisuutta.

Kampuskirjoistoihin hankitaan sekä kirjallisuutta lainattavaksi että hakuteoksia, käsikirjoja ja keskeisiä lehtiä käytettäväksi kirjastossa. Av- ja multimedia-aineiston hankinnasta vastaa laitos. Hankintapäätökset tehdään yhdessä opettajien ja tutkijoiden kanssa.

Yhteyshenkilö: Anne Heinänen

Laitosten ja tutkimusprojektien kirjat

Pääkirjaston kautta laitokset voivat tilauttaa myös laitosten ja projektien maksamia kirjoja.

Nykyisen käytännön mukaan vain yleiseen käyttöön tuleva aineisto luetteloidaan kirjaston kokoelmaluetteloon (Tiedote, pdf)

Yhteyshenkilö: Marjo Haapalahti

Jatkuvat julkaisut

Jatkuvalla julkaisulla tarkoitetaan nimensä mukaisesti julkaisua, joka periaatteessa ilmestyy jatkuvasti. Julkaisuilla on yleensä kansainvälinen ISSN-tunnus. Hankinnassa jatkuvat julkaisut jaetaan aikakausjulkaisuihin, jotka ilmestyvät säännöllisesti ja yleensä useammin kuin kerran vuodessa sekä sarjajulkaisuihin, jotka ilmestyvät epäsäännöllisesti, joskus useankin vuoden väliajoin.

Aikakausjulkaisut (lehdet) hankitaan määräaikaisina vuosikertatilauksina. Osa kirjaston lehdistä hankitaan pelkästään elektronisina. Sarjajulkaisujen perushankinnat ovat toistaiseksi pysyvästi voimassaolevia jatkotilauksia.

Kirjaston kausijulkaisuyksikkö hankkii aikakaus- ja sarjajulkaisuja pääkirjaston yleiskokoelmaan sekä kampuskirjastojen kokoelmiin. Yliopiston laitosten toimeksiannosta kausijulkaisuyksikkö hankkii laitosten varoin lehtiä myös laitoskokoelmiin.

Sekä painetun että elektronisen kausijulkaisuaineiston löydät JYKDOKista.

Avoimena julkaistujen aineistojen etsimiseen löydät apuvälineitä Avoin tiede ja tutkimus -sivuilta.

Yhteyshenkilö: Tytti Leppänen

Elektroniset kokoelmat

Valtaosa kirjaston e-aineistoista hankitaan Kansallisen elektronisen kirjaston FinELibin kautta. Viitetietokannat, laajat hakuteokset ja e-lehtipaketit toimivat yliopiston verkossa. Kirjaston hankkimat elektroniset aineistot löytyvät JYKDOKista. Yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat myös etäkäyttää e-aineistoja yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Avoimena julkaistujen aineistojen etsimiseen löydät apuvälineitä Avoin tiede ja tutkimus -sivuilta.

Yhteyshenkilö: Tytti Leppänen

Lahjoitukset

Lahjoituksena kirjasto ottaa vastaan vain uutta, kirjaston kokoelmista puuttuvaa ulkomaista tai paljon käytettyä kotimaista tutkimuskirjallisuutta. Lahjoituksista on sovittava aina etukäteen.

Yhteyshenkilö: Kaisa Saikkonen

Sivun yläreunaan

Kirjasto Facebookissa
Instagram
Jyx-logo-201210